LICHTWIND — »Işık Rüzgarı«

Kinematische Malerei aus Farben Licht und Klängen im Raum

Interaktive Medienkunstinstallation im Kuğulu Park Ankara Türkei. Veranstaltung im Rahmen des 31. Internationalen Ankaraner Musikfestivals und in Zusammenarbeit mit der Sevda Cenap And-Musikstiftung, Stadtverwaltung Cankaya und dem Kavakliderem-Verein vom 5.- 9. April 2014.

Kon­zept Lichtmalerei

Mehr als 3.000 Besu­cher des Kugulu Parks sen­de­ten durch audi­tive Signale wie Geräu­sche, Spra­che und Musik poly­chro­ma­ti­sche Licht­im­pulse in den Raum.

Die Licht­im­pulse setz­ten sich als abs­trakte Form eines Win­des von Baum zu Baum fort und brach­ten hier­durch wech­selnde Atmo­sphä­ren aus Farbe, Licht und Klang her­vor. Die Besu­cher wur­den hier­durch selbst krea­tiv und schu­fen mit die­ser Form der Licht­ma­le­rei gemein­sam ein tem­po­rä­res inter­ak­ti­ves Raum­kunst­werk von gro­ßer sinn­li­cher Kraft.

Die von den Akti­vi­tä­ten vie­ler Men­schen beleb­ten Sze­ne­rien wur­den durch die dyna­mi­sche Form der Licht­ma­le­rei, die hap­ti­schen Qua­li­tä­ten der Bäume und die audi­tiven Kom­po­si­tio­nen elek­tro­ni­scher Klänge geschaf­fen. Das Spek­trum der Licht­stim­mun­gen wech­selte zwi­schen ruhi­gen Atmsophä­ren wie der Wind­stille und stei­gerte sich über leichte Bri­sen und fri­sche Winde bis hin zu stur­mar­ti­gen Szenerien.

Medi­en­kunst: Axel Bue­ther mit Susa Pankrath

Kom­po­nist: Meh­met Can Özer

Ver­an­stal­ter: Musik­fes­ti­val Ankara

För­de­rung: Goe­t­hein­sti­tut Ankara

„Farbe ist wie eine Geste“, Link zum Inter­view mit dem Goetheinstitut

 

İnter­ak­tif Işık Gösterisi

»Işık Rüzgarı»Kuğulu Park’a gelen­ler ken­di­ler­ini elek­tro­akus­tik müzik eşliğinde inter­ak­tif bir ışık gös­te­ri­si­nin içinde bula­caklar­dır. Bu ziya­retçi­ler hareket­leri ile ağa­ç­tan ağaca esen soyut bir rüz­garı başla­ta­rak renk ve ışık­tan oluşan bir atmos­fer yarata­caklar­dır. Bu sihirli ışık oyunu sakin bir rüz­garla başlayıp hafif esin­ti­ler­den taze rüz­gar­lara ve oradan da fır­tı­nalı bir sah­neye dönüşecektir.

Axel Bue­ther Wup­per­tal Üni­ver­si­tesi Sanat ve Tas­arım Bölümü’nde „gör­sel ile­tişim öğre­tim bilimi“ kon­usunda pro­fesör ola­rak ders veren bir medya sana­tçısıdır. Sana­tçı James Tur­rell ile EXPO 2000’de ger­çe­kleşen „Ber­tels­mann Pavil­lon“ veya Leip­zig Grassi Müzesi‘nde yap­tığı „Duyu­sal Manzar­a­lar“ başlıklı inter­ak­tif mekan enstal­asyonu gibi medya sanatı pro­je­leri ile insanın algılama yön­ler­ini araştırmakt­a­dır. „Deut­sches Far­ben­zen­trum“ (Alman Renk­ler Merkezi)nin baş­kanı olan Axel Bue­ther, her yıl düzen­le­diği kon­gre­lerde tüm dünyadan bilim adam­larını ve sana­tçıları bira­raya getir­mek­te­dir. Dok­to­rasını „algı mekanının semiyo­lo­jisi“ üze­rine yapan sana­tçının bir­çok eseri yayınlanmıştır.

Susa Pan­krath zaman temelli sanat eği­timi almakt­a­dır. İlgi alanı „kendi“ ve „karşısındaki“ kav­ram­ları arasındaki ilişkiye odaklan­makt­a­dır. Çalış­malarının ağır­lık nok­tasını ken­dini ifade eder­ken bugünkü tekno­lo­jik imkan­ları kul­lan­ması oluşturmaktadır.

Meh­met Can Özer (d. 1981) besteci ve diji­tal medya sana­tçısıdır. Pek çok ulus­lara­rası fes­ti­val­den sıklıkla davet ve eser sipa­riş­leri almakta ve ağır­lıklı ola­rak elek­tro­akus­tik müzik bes­t­e­le­mek­te­dir. Çeşitli yarış­malarda birin­ci­lik­leri olan Özer’in eser­ler­i­nin bazıları 3 solo ve 3 karma albümde yayın­lan­mıştır. Besteci kendi yazılım­larını geliş­ti­re­rek ses ve gör­sel ver­i­leri işle­mekte, sonuç ola­rak da görsel/işitsel yer­leş­tir­me­l­er­den doğa­çlama ve bes­te­lere kadar farklı alan­larda ürün­ler ortaya çıkart­makt­a­dır. 2012 yılında müzik tekno­lo­ji­leri alanında doçent olan besteci, aka­de­mik ve sanatsal çalış­malarını sürdürmektedir.

20.05.14 in Forschung, Praxis
Schlagwörter: , , , , , , , , , ,

Artikel kommentieren

*Erforderliche Felder **E-Mail wird unter keinen Umständen veröffentlicht.


sechs + = 11

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Artikel der gleichen Kategorie