LICHTWIND — »Işık Rüz­garı«

Kinematische Malerei aus Farben Licht und Klängen im Raum

Interaktive Medienkunstinstallation im Kuğulu Park Ankara Türkei. Veranstaltung im Rahmen des 31. Internationalen Ankaraner Musikfestivals und in Zusammenarbeit mit der Sevda Cenap And-Musikstiftung, Stadtverwaltung Cankaya und dem Kavakliderem-Verein vom 5.- 9. April 2014.

Kon­zept Licht­ma­le­rei

Mehr als 3.000 Besu­cher des Kugu­lu Parks sen­de­ten durch audi­tive Signa­le wie Geräu­sche, Spra­che und Musik poly­chro­ma­ti­sche Licht­im­pul­se in den Raum.

Die Licht­im­pul­se setz­ten sich als abs­trak­te Form eines Win­des von Baum zu Baum fort und brach­ten hier­durch wech­seln­de Atmo­sphä­ren aus Far­be, Licht und Klang her­vor. Die Besu­cher wur­den hier­durch selbst krea­tiv und schu­fen mit die­ser Form der Licht­ma­le­rei gemein­sam ein tem­po­rä­res inter­ak­ti­ves Raum­kunst­werk von gro­ßer sinn­li­cher Kraft.

Die von den Akti­vi­tä­ten vie­ler Men­schen beleb­ten Sze­ne­ri­en wur­den durch die dyna­mi­sche Form der Licht­ma­le­rei, die hap­ti­schen Qua­li­tä­ten der Bäu­me und die audi­tiven Kom­po­si­tio­nen elek­tro­ni­scher Klän­ge geschaf­fen. Das Spek­trum der Licht­stim­mun­gen wech­sel­te zwi­schen ruhi­gen Atmsophä­ren wie der Wind­stil­le und stei­ger­te sich über leich­te Bri­sen und fri­sche Win­de bis hin zu sturm­ar­ti­gen Sze­ne­ri­en.

Medi­en­kunst: Axel Bue­ther mit Susa Pan­krath

Kom­po­nist: Meh­met Can Özer

Ver­an­stal­ter: Musik­fes­ti­val Anka­ra

För­de­rung: Goe­the­in­sti­tut Anka­ra

Far­be ist wie eine Ges­te“, Link zum Inter­view mit dem Goe­the­in­sti­tut

 

İnter­ak­tif Işık Gös­te­ri­si

»Işık Rüzgarı»Kuğulu Park’a gelen­ler ken­di­ler­i­ni elek­tro­akus­tik müzik eşliğin­de inter­ak­tif bir ışık gös­te­ri­s­i­nin için­de bula­caklar­dır. Bu ziya­re­tçi­ler hareket­le­ri ile ağa­ç­tan ağa­ca esen soyut bir rüz­garı başla­ta­rak renk ve ışık­t­an oluşan bir atmos­fer yarata­caklar­dır. Bu sihir­li ışık oyunu sakin bir rüz­gar­la başlay­ıp hafif esin­til­er­den taze rüz­garl­a­ra ve ora­dan da fır­tı­nalı bir sah­neye dönüşe­cek­tir.

Axel Bue­ther Wup­per­tal Üni­ver­si­te­si Sanat ve Tas­arım Bölümü’nde „gör­sel ile­tişim öğre­tim bili­mi“ konusun­da pro­fe­sör ola­rak ders veren bir medya sana­tçısıdır. Sana­tçı James Tur­rell ile EXPO 2000’de ger­çe­kleşen „Ber­tels­mann Pavil­lon“ veya Leip­zig Gras­si Müzesi‘nde yap­tığı „Duyu­sal Manz­ar­a­lar“ başlıklı inter­ak­tif mekan enstalasyo­nu gibi medya sana­tı pro­je­le­ri ile ins­anın algıla­ma yön­ler­i­ni araştırm­akt­a­dır. „Deut­sches Far­ben­zen­trum“ (Alman Renk­ler Merkezi)nin baş­kanı olan Axel Bue­ther, her yıl düzen­le­diği kon­gre­ler­de tüm dünya­dan bilim adam­larını ve sana­tçıları bira­ra­ya getir­mek­te­dir. Dok­to­rasını „algı mekanının semiyo­lo­ji­si“ üze­ri­ne yapan sana­tçının bir­çok ese­ri yay­ın­lan­mıştır.

Susa Pan­krath zaman temel­li sanat eği­ti­mi alm­akt­a­dır. İlgi alanı „ken­di“ ve „karşısında­ki“ kav­ram­ları arasında­ki ilişkiye odak­lan­makt­a­dır. Çalış­ma­larının ağır­lık nok­tasını ken­di­ni ifa­de eder­ken bugün­kü tekno­lo­jik imkan­ları kul­lan­ması oluş­turm­akt­a­dır.

Meh­met Can Özer (d. 1981) besteci ve diji­t­al medya sana­tçısıdır. Pek çok ulus­la­ra­rası fes­ti­val­den sıklık­la davet ve eser sipa­riş­le­ri alm­ak­ta ve ağır­lıklı ola­rak elek­tro­akus­tik müzik bes­t­ele­mek­te­dir. Çeşit­li yarış­ma­lar­da birinci­li­kle­ri olan Özer’in eser­ler­i­nin bazıları 3 solo ve 3 kar­ma albüm­de yay­ın­lan­mıştır. Besteci ken­di yazılım­larını geliş­ti­rerek ses ve gör­sel veri­le­ri işle­mek­te, sonuç ola­rak da görsel/işitsel yer­leş­tir­mel­er­den doğa­çla­ma ve bes­tele­re kadar far­k­lı alan­lar­da ürün­ler orta­ya çıkart­makt­a­dır. 2012 yılın­da müzik tekno­lo­ji­le­ri alanın­da doçent olan besteci, aka­de­mik ve sanatsal çalış­ma­larını sür­dür­mek­te­dir.

20.05.14 in Forschung, Praxis
Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , ,

Artikel kommentieren

Artikel der gleichen Kategorie