LICHTWIND — “Işık Rüzgarı”

Kinematische Malerei aus Farben Licht und Klängen im Raum

Interaktive Medienkunstinstallation im Kuğulu Park Ankara Türkei. Veranstaltung im Rahmen des 31. Internationalen Ankaraner Musikfestivals und in Zusammenarbeit mit der Sevda Cenap And-Musikstiftung, Stadtverwaltung Cankaya und dem Kavakliderem-Verein vom 5.- 9. April 2014.

Konzept Lichtmalerei

Mehr als 3.000 Besuch­er des Kugu­lu Parks sende­ten durch audi­tive Sig­nale wie Geräusche, Sprache und Musik poly­chro­ma­tis­che Lichtim­pulse in den Raum.

Die Lichtim­pulse set­zten sich als abstrak­te Form eines Windes von Baum zu Baum fort und bracht­en hier­durch wech­sel­nde Atmo­sphären aus Farbe, Licht und Klang her­vor. Die Besuch­er wur­den hier­durch selb­st kreativ und schufen mit dieser Form der Licht­malerei gemein­sam ein tem­poräres inter­ak­tives Raumkunst­werk von großer sinnlich­er Kraft.

Die von den Aktiv­itäten viel­er Men­schen belebten Szene­r­ien wur­den durch die dynamis­che Form der Licht­malerei, die hap­tis­chen Qual­itäten der Bäume und die audi­tiv­en Kom­po­si­tio­nen elek­tro­n­is­ch­er Klänge geschaf­fen. Das Spek­trum der Licht­stim­mungen wech­selte zwis­chen ruhi­gen Atm­sophären wie der Wind­stille und steigerte sich über leichte Brisen und frische Winde bis hin zu stur­mar­ti­gen Szene­r­ien.

Medi­enkun­st: Axel Buether mit Susa Pankrath

Kom­pon­ist: Mehmet Can Özer

Ver­anstal­ter: Musik­fes­ti­val Ankara

Förderung: Goethe­in­sti­tut Ankara

Farbe ist wie eine Geste“, Link zum Interview mit dem Goetheinstitut

 

İnteraktif Işık Gösterisi

Işık Rüzgarı“Kuğulu Park’a gelen­ler kendi­leri­ni elek­troakustik müzik eşliğinde inter­ak­tif bir ışık gös­ter­isinin içinde bula­cak­lardır. Bu ziyaretçil­er hareket­leri ile ağaç­tan ağa­ca esen soyut bir rüz­garı başlatarak renk ve ışık­tan oluşan bir atmos­fer yarat­a­cak­lardır. Bu sihirli ışık oyunu sakin bir rüz­gar­la başlayıp hafif esin­til­er­den taze rüz­gar­lara ve oradan da fırtı­nalı bir sah­n­eye dönüşe­cek­tir.

Axel Buether Wup­per­tal Üniver­site­si Sanat ve Tasarım Bölümü’nde „görsel iletişim öğre­tim bil­i­mi“ konusun­da pro­fesör olarak ders veren bir medya sanatçısıdır. Sanatçı James Tur­rell ile EXPO 2000’de gerçek­leşen „Ber­tels­mann Pavil­lon“ veya Leipzig Gras­si Müzesi‘nde yap­tığı „Duyusal Man­zar­alar“ başlık­lı inter­ak­tif mekan ensta­lasy­onu gibi medya sanatı pro­jeleri ile insanın algıla­ma yön­leri­ni araştır­mak­tadır. „Deutsches Far­ben­zen­trum“ (Alman Ren­kler Merkezi)nin başkanı olan Axel Buether, her yıl düzen­lediği kon­grel­erde tüm dünyadan bil­im adamlarını ve sanatçıları biraraya getirmek­te­dir. Dok­torasını „algı mekanının semi­y­olo­jisi“ üzer­ine yapan sanatçının birçok eseri yayın­lan­mıştır.

Susa Pankrath zaman temel­li sanat eğiti­mi almak­tadır. İlgi alanı „ken­di“ ve „karşısın­da­ki“ kavram­ları arasın­da­ki ilişkiye odak­lan­mak­tadır. Çalış­malarının ağır­lık nok­tasını ken­di­ni ifade ederken bugünkü teknolo­jik imkan­ları kul­lan­ması oluş­tur­mak­tadır.

Mehmet Can Özer (d. 1981) beste­ci ve diji­tal medya sanatçısıdır. Pek çok ulus­lararası fes­ti­valden sık­lık­la dav­et ve eser sipar­iş­leri almak­ta ve ağır­lık­lı olarak elek­troakustik müzik bestele­mek­te­dir. Çeşitli yarış­malar­da bir­in­ci­lik­leri olan Özer’in eser­lerinin bazıları 3 solo ve 3 kar­ma albümde yayın­lan­mıştır. Beste­ci ken­di yazılım­larını geliştir­erek ses ve görsel ver­i­leri işle­mek­te, sonuç olarak da görsel/işitsel yer­leştirmel­er­den doğaçla­ma ve bestelere kadar fark­lı alan­lar­da ürün­ler ortaya çıkart­mak­tadır. 2012 yılın­da müzik teknolo­ji­leri alanın­da doçent olan beste­ci, akademik ve sanat­sal çalış­malarını sürdürmek­te­dir.

20.05.14 in Forschung, Praxis
Schlagwörter: , , , , , , , , , , , , ,

Artikel kommentieren

Artikel der gleichen Kategorie